Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie Internetowym www.fitouroda.pl

Informacje ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Sklepie Internetowym www.fitouroda.pl (dalej jako "Sklep Internetowy").

UWAGA: Usługi i produkty dostępne w Sklepie Internetowym nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia.

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:

FIRMA RELAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Startowa 30A, 80-461 Gdańsk

Administrator jest wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000817254, NIP: 5842789373, REGON: 385009706.

 

W sprawie Pana/Pani danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z nami za pomocą:

 • poczty elektronicznej: rodo@firmarelax.pl;
 • poczty tradycyjnej: ul. Startowa 30A, 80-461 Gdańsk;
 • telefonu: +48 (58) 302 27 27, +48 502 080 339.
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Dokładamy szczególnych starań w celu ochrony Państwa prywatności i informacji nam przekazanych. Z tego powodu starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności zabezpieczamy Państwa dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, firma, adres korespondencyjny, PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń

konto w sklepie internetowym

imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, nr karty płatniczej,

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną

do momentu usunięcia konta

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

 

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, nr NIP i REGON, numer kontaktowy, adres korespondencyjny, miejsce zamieszkania, numer rachunku bankowego, adres e-mail, nr karty płatniczej, nr IP

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu terminów przedawnienia roszczeń

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej, nr rachunku bankowego

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

analiza ruchu na stronie Sklepu Internetowego

adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie Sklepu.

przez 14 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

marketing bezpośredni towarów i usług własnych, w tym remarketing oraz programy lojalnościowe

imię, nazwisko, firma, adres e-mail, adres IP, informacje zapisane w plikach cookie, lokalizacja, historia zamówień

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.

przetwarzanie w celu realizacji

prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu bezpośrednim usług własnych, w tym remarketingu oraz prowadzeniu programów lojalnościowych

przez 14 miesięcy od zgromadzenia danych lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub ustalenia, że Pana/Pani dane się zdezaktualizowały

4. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Pana/Panią wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek świadczenia przez nas usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe przekazujemy następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług IT; podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi kadrowo-księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe, operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności.

6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

W celu korzystania z narzędzi pomiarowych i marketingowych Google, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google LLC.

Google LLC figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Państwa reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Pana/Panią działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Panu/Pani dopasowane do Pana/Pani treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Pana/Panią, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Pana/Pani, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Pana/Pani zainteresowań.

8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Udzielimy Panu/Pani informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana/Panią żądaniem bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Pana/Panią o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji czy Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane.

Jeżeli przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chce Pan/Pani zażądać dostępu do swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe ma Pan/Pani prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Pana/Pani danych osobowych.

Ma Pan/Pani również prawo do żądania od nas uzupełnienia Pana/Pani danych osobowych.

Jeśli chce Pan/Pani zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

Jeżeli dokonał Pan/Pani rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe może Pan/Pani sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. "prawo do bycia zapomnianym" (art. 17 RODO)

Ma Pan/Pani prawo żądania od nas usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Pana/Pani dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofał Pan/wycofała Pani określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Pana/Pani zgodę;
 • Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

●        wniósł Pan/wniosła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Pana/Pani dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostanie Pan/Pani poinformowany/poinformowana.

Jeśli chce Pan/Pani zażądać usunięcia swoich danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, gdy:

 • kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – ograniczymy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
 • Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Pana/Pani roszczeń;
 • gdy zgłosił Pan/zgłosiła Pani sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Pana/Pani sprzeciwie.

Jeśli chce Pan/Pani zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzaniem niezbędnym dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chce Pan/Pani zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Ma Pana/Pani prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Może Pan/Pani również zażądać, abyśmy przesłali bezpośrednio Pana/Pani dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chce Pan/Pani zażądać przeniesienia swoich danych osobowych należy zgłosić swoje żądanie na adres: rodo@firmarelax.pl.

9. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza RODO ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Pliki „cookies”

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Pana/Pani urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Pana/Panią i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Pana/Pani potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Pana/Pani urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Pana/Pani urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików Cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Pana/Pani urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Pana/Pani urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Pana/Pani urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Pana/Pani urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci Sklepu Internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz prowadzenie działań marketingowych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • określania profilu klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Adwords, którego administratorem jest Google, Polityka ochrony prywatności Google jest dostępna pod następującym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl/.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Pana/Pani preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Pana/Panią w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Pana/Pani preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, może Pan/Pani skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, może Pan/Pani samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Pana/Pani urządzenia. Ustawienia te może Pan/Pani zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Pana/Pani urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jakich cookies używamy?

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory, używane m.in. przy logowaniu. Pozostają one w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Stosujemy następujące cookies:

Ciastko Domena Narzędzie Typ Opis Czas trwania
Prestashop- firmarelax.pl Firma Relax Niezbędne Plik cookie wymagany do działania sklepu. Przechowuje informacje o statusie logowania, koszyku i procesie zamówienia 20 dni
PHPSESSID firmarelax.pl Firma Relax Niezbędne Identyfikator sesji wymagany do działania sklepu  2 lata
seigi_cookie firmarelax.pl Firma Relax Niezbędne Plik cookie przechowujący informacje o Twoich zgodach 365 dni
^_ga google.com Google Analytics Analityczne Długoterminowy identyfikator używany do identyfikacji unikalnych użytkowników 2lata
_gid google.com Google Analytics Analityczne Krótkoterminowy identyfikator używany do identyfikacji unikalnych użytkowników 1 dzień
_gat_UA .firmarelax.pl Google Analytics Funkcjonalne Używany do odróżniania użytkowników. sesja
_gat_gtag_UA_* firmarelax.pl Google Analytics Statystyka Używany do przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika. 1h
ar_debug doubleclick.net Google Analytics Reklamowe Obsługuje integrację API raportowania atrybucji Google w celu ograniczenia utraty sygnału 365
IDE doubleclick.net Google Analytics Reklamowe Plik cookie do targetowania reklam przez DoubleClick  2 lata
_fbc facebook.com Facebook Analityczne Przechowuje wartość parametru fbclid - to parametr, który Facebook zaczął dodawać do linków wychodzących, udostępnianych na platformie 2 lata
_fbp facebook.com Facebook/Meta Reklamowe Unikalny identyfikator użytkownika.Używany przez Meta do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców. 90 dni
fr facebook.com Facebook/Meta Reklamowe Facebook Remarketing 90 dni

Usuwanie cookies i „pikseli śledzących”

Korzystamy z plików cookies oraz pikseli śledzących tylko wtedy, gdy się na to zgodzisz. Swoje zgody sprawdzisz w ustawieniach konta pod adresem https://www.firmarelax.pl/ustawienia-konta oraz na stronie https://firmarelax.pl/content/34-polityka-cookies. Możesz tam również wycofać wszystkie lub niektóre zgody. W każdej chwili możesz także samodzielnie usunąć pliki cookies, aby to zrobić skorzystaj z instrukcji producenta przeglądarki internetowej:

 •  Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 •  Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox
 •  Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 •  Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 •  Safari macOS: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 •  Safari iOS/iPad OS: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265


Pamiętaj, że jeśli ograniczysz stosowanie plików cookies w swojej przeglądarce, niektóre funkcje naszej strony mogą przestać działać.